شرکت تعمیراتی تخصصی مهدی الکترونیک 

باسابقه 2سال کار

حرفه ای

تجهیزات حرفه ای

قطعات مرقوب 

تلفن :09023029551

 نام : مهدی

نام خانوادگی : سلطان محمد شریفی

 

 

 

ادرس ثبت دستگاه تعمیری 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVi-x5dVQN31F7yx8U_4vDm4ZHL8NfAqUdAiM1HEKwEJ8KFw/viewform?usp=sf_link